Regulamin kart podarunkowych

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki nabywania i korzystania z kart podarunkowych MINOU Cashmere (dalej łącznie: „Karty Podarunkowe”) w postaci:
  • fizycznej (dalej: „Fizyczne Karty Podarunkowe” lub „FKP”);
  • elektronicznej (dalej: „Elektroniczne Karty Podarunkowe” lub „EKP”).
 2. Wydawcą Kart Podarunkowych jest Natalia Rochacka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MINOU Cashmere Natalia Rochacka (adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Jana Sobieskiego 10 lok. 73, 02­-957 Warszawa), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadająca NIP: 5251010211, numer REGON: 010930263 (dalej: „Wydawca”).
 3. W sprawach dotyczących Kart Podarunkowych, Nabywcy i Użytkownicy mogą kontaktować się z Wydawcą za pomocą:
  • poczty elektronicznej – pod adresem: sklep@minou.pl;
  • poczty tradycyjnej – pod adresem: ul.  Poznańska 3/13, 00-680 Warszawa;
  • telefonu – pod numerem: 690 120 096.
 4. Warunkiem nabycia Karty Podarunkowej jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.
 5. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do:
  • Nabywców i Użytkowników korzystających z Kart Podarunkowych podczas zakupów w Sklepie internetowym – stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego dotyczące Kupujących;
  • Umowy nabycia zawartej w Sklepie internetowym – stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego dotyczące Umowy sprzedaży. 

§ 2. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
  • Elektroniczna Karta Podarunkowa/EKP – bon towarowy wydawany na okaziciela w postaci elektronicznej, stanowiący znak legitymacyjny w rozumieniu art. 921(14) Kodeksu cywilnego, uprawniający Użytkownika do dokonania zakupu Towarów w Sklepie internetowym lub w Sklepie stacjonarnym za cenę nieprzekraczającą ustalonej wartości EKP;
  • Fizyczna Karta Podarunkowa/FKP – bon towarowy wydawany na okaziciela w postaci fizycznej, stanowiący znak legitymacyjny w rozumieniu art. 921(14) Kodeksu cywilnego, uprawniający Użytkownika do dokonania zakupu Towarów w Sklepie stacjonarnym lub Sklepie internetowym za cenę nieprzekraczającą ustalonej wartości FKP;
  • Karta Podarunkowa – Elektroniczna Karta Podarunkowa lub Fizyczna Karta Podarunkowa;
  • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  • Konsument  osoba fizyczna dokonująca z Wydawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Konto – panel tworzony w systemie informatycznym Sklepu internetowego, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności;
  • Nabywca – osoba, która zawarła z Wydawcą Umowę nabycia lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
  • Polityka prywatności Sklepu internetowego – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Wydawcę, dostępny pod adresem internetowym: https://minou.pl/polityka-prywatnosci/;
  • Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła z Wydawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
  • Regulamin Sklepu internetowego – regulamin określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego, dostępny pod adresem internetowym: https://minou.pl/regulamin/;
  • Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Wydawcę pod adresem: internetowym https://minou.pl/;
  • Sklep stacjonarny – stacjonarny sklep odzieżowy prowadzony przez Wydawcę;
  • Towar – dostępna w Sklepie stacjonarnym lub w Sklepie internetowym rzecz ruchoma w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, którą może nabyć Kupujący, w szczególności odzież;
  • Umowa nabycia – umowa, na podstawie której Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy Karty podarunkowej, a Nabywca zobowiązuje się do zapłaty ceny;
  • Umowa sprzedaży – zawierana w Sklepie stacjonarnym umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie, której Wydawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Towaru i wydać mu Towar, a Kupujący zobowiązuje się odebrać Towar i zapłacić Sprzedawcy cenę;
  • Użytkownik – osoba, która dokonuje zakupu w Sklepie stacjonarnym lub Sklepie internetowym z wykorzystaniem Karty Podarunkowej;
  • Wydawca – termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
  • Zamówienie – zamówienie składane przez Kupującego w Sklepie internetowym.
 2. Użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w ust. 1 powyżej albo w innych postanowieniach Regulaminu, mają znaczenie nadane im przez Regulamin Sklepu internetowego.

§ 3. Ogólne zasady korzystania z Karty Podarunkowej

 1. Wartość Karty Podarunkowej jest wyrażona w złotych polskich i może wynosić: 250 złotych, 500 złotych, 750 złotych, 1000 złotych.
 2. Wartość wydanej Karty Podarunkowej nie może zostać zwiększona. 
 3. Karta podarunkowa wydawana jest na okaziciela i nie zawiera żadnych danych pozwalających na identyfikację osoby uprawnionej do jej wykorzystania.
 4. Aktualną wartość Karty Podarunkowej Użytkownik może sprawdzić kontaktując się z Wydawcą za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem poczty elektronicznej wskazanym w § 1 ust. 3 pkt 1 lub telefonicznie pod numer telefonu wskazany w § 1 ust. 3 pkt 3 Regulaminu.  
 5. Karta Podarunkowa może być wykorzystywana wielokrotnie podczas nabywania Towarów w Sklepie stacjonarnym lub w Sklepie internetowym. 
 6. Użytkownik może przedłożyć do zapłaty za kupowany Towar więcej niż 1 (jedną) Kartę Podarunkową.
 7. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą i nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 8. Okres ważności Karty Podarunkowej wynosi 6 (sześć) miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. Po upływie okresu ważności, karta Podarunkowa nie może zostać wykorzystana do nabywania Towarów.
 9. Wydawca nie wydaje duplikatów Karty Podarunkowej.
 10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za użycie Karty podarunkowej przez osobę nieuprawnioną, która weszła w jej posiadanie z przyczyn leżących po stronie Nabywcy. 
 11. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Kartę podarunkową, która została utracona przez Nabywcę po jej otrzymaniu. Utracona Karta Podarunkowa nie podlega odtworzeniu. 
 12. Wydana Karta Podarunkowa, będąca:
  • Fizyczną Kartą Podarunkową – nie podlega zwrotowi;
  • Elektroniczną Kartą Podarunkową – podlega zwrotowi na podstawie i zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu.

§ 4. Nabycie Fizycznej Karty Podarunkowej

 1. Nabywca może nabyć FKP w Sklepie stacjonarnym lub w Sklepie internetowym.
 2. FKP wydawana jest w postaci papierowej z dostępnymi polami do uzupełnienia danych.  
 3. Warunkiem nabycia FKP w Sklepie stacjonarnym jest zapłata przez Nabywcę ceny będącej równowartością wartości FKP, to jest odpowiedniej kwoty określonej w § 3 ust. 1.
 4. Nabycie FKP w Sklepie internetowym wymaga dokonania przez Nabywcę takich samych czynności, które na podstawie Regulaminu Sklepu internetowego są wymagane do zawarcia Umowy sprzedaży przez Kupującego, z uwzględnieniem postanowień niniejszego § 4.
 5. Dostarczenie Nabywcy FKP nabytej w Sklepie internetowym następuje w wybrany przez Nabywcę sposób dostawy.
 6. Cena za FKP nie może zostać uiszczona przy użyciu innej Karty Podarunkowej.
 7. Przy nabyciu FKP nie uwzględnia się bonów rabatowych ani obniżek cen wynikających z akcji promocyjnych prowadzonych przez Wydawcę, chyba że ustanowione przez Wydawcę warunki danej akcji promocyjnej stanowią inaczej. 

§ 5. Nabycie Elektronicznej Karty Podarunkowej

 1. EKP można nabyć w Sklepie internetowym.
 2. Nabycie EKP w Sklepie internetowym wymaga dokonania przez Nabywcę takich samych czynności, które na podstawie Regulaminu Sklepu internetowego są wymagane do zawarcia Umowy sprzedaży przez Kupującego, z uwzględnieniem postanowień niniejszego § 5.
 3. Wydawca dostarcza EKP Nabywcy niezwłocznie po dokonaniu przez niego zapłaty ceny będącej równowartością wartości EKP, to jest odpowiedniej kwoty określonej w § 3 ust. 1.
 4. Dostarczenie EKP Nabywcy następuje poprzez jej wysłanie za pomocą poczty elektronicznej pod adres podany przez Nabywcę.
 5. Cena za EKP nie może zostać uiszczona przy użyciu innej EKP. 
 6. Przy nabyciu EKP nie uwzględnia się bonów rabatowych ani obniżek cen wynikających z akcji promocyjnych prowadzonych przez Wydawcę, chyba że ustanowione przez Wydawcę warunki danej akcji promocyjnej stanowią inaczej. 

§ 6. Korzystanie z Karty Podarunkowej w Sklepie stacjonarnym

 1. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Karty Podarunkowej niezwłocznie po jej otrzymaniu.
 2. W Sklepie stacjonarnym jest możliwa realizacja FKP i EKP.
 3. Korzystanie z FKP wymaga okazania członkom personelu Sklepu stacjonarnego FKP w sposób umożlwiający odczytania danych zapisanych na FKP.
 4. Korzystanie z EKP wymaga okazania członkom personelu EKP na wyświetlaczu urządzenia mobilnego lub w postaci wydruku pliku, w jakim EKP została dostarczona Nabywcy, w sposób umożliwiający odczytanie numeru EKP i przypisania tego numeru do systemu kasowego. 
 5. Użytkownik może wykorzystać więcej niż jedną Kartę Podarunkową w ramach tej samej transakcji. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym, wartości wykorzystanych Kart Podarunkowych podlegają zsumowaniu. 
 6. Łączna cena Towarów objętych Umową sprzedaży zawieranej z wykorzystaniem Karty Podarunkowej może być:
  • niższa od wartości tej Karty Podarunkowej – w takim przypadku, zawarcie Umowy sprzedaży skutkuje obniżeniem wartości Karty Podarunkowej o cenę nabytych Towarów. Różnica pomiędzy wartością Karty Podarunkowej a ceną nabytych Towarów nie podlega wypłacie Użytkownikowi w pieniądzu;
  • równa wartości tej Karty Podarunkowej;
  • wyższa od wartości tej Karty Podarunkowej – w takim przypadku, Użytkownik zobowiązany jest uiścić brakującą część ceny w pieniądzu lub za pomocą innej Karty podarunkowej. 
 7. Użytkownik nabywający Towary przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej może skorzystać z obniżek cen wynikających z akcji promocyjnych prowadzonych przez Wydawcę, chyba że ustanowione przez Wydawcę warunki danej akcji promocyjnej stanowią inaczej. 
 8. W przypadku skutecznego skorzystania przez Użytkownika z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, który został nabyty z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, Wydawca zwraca Użytkownikowi cenę Towaru poprzez zwiększenie wartości Karty Podarunkowej o kwotę stanowiącą równowartość tej ceny.

§ 7. Korzystanie z Karty Podarunkowej w Sklepie internetowym

 1. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Karty Podarunkowej niezwłocznie po jej otrzymaniu.
 2. W Sklepie internetowym jest możliwa realizacja FKP i EKP.
 3. Korzystanie z Karty Podarunkowej polega na wpisaniu przypisanego do niej kodu w dedykowanym polu formularza służącego do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym. 
 4. Użytkownik może wykorzystać więcej niż jedną Kartę Podarunkową w ramach tej samej transakcji. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym, wartości wykorzystanych Kart Podarunkowych podlegają zsumowaniu. 
 5. Łączna cena Towarów objętych Umową sprzedaży zawieranej z wykorzystaniem Karty Podarunkowej może być:
  • niższa od wartości tej Karty Podarunkowej – w takim przypadku, zawarcie Umowy sprzedaży skutkuje obniżeniem wartości Karty Podarunkowej o cenę nabytych Towarów. Różnica pomiędzy wartością Karty Podarunkowej a ceną nabytych Towarów nie podlega wypłacie Użytkownikowi w pieniądzu;
  • równa wartości tej Karty Podarunkowej;
  • wyższa od wartości tej Karty Podarunkowej – w takim przypadku, Użytkownik zobowiązany jest uiścić brakującą część ceny w pieniądzu lub za pomocą innej Karty podarunkowej. 
 6. Użytkownik nabywający Towary przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej może skorzystać z obniżek cen wynikających z akcji promocyjnych prowadzonych przez Wydawcę, chyba że ustanowione przez Wydawcę warunki danej akcji promocyjnej stanowią inaczej.  
 7. W przypadku skutecznego skorzystania przez Użytkownika z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, który został nabyty z wykorzystaniem EKP, Wydawca zwraca Użytkownikowi cenę Towaru przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika. 

§ 8. Prawo odstąpienia od Umowy nabycia Elektronicznej Karty Podarunkowej

 1. Postanowienia niniejszego § 8 dotyczą wyłącznie Nabywcy będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta. 
 2. Nabywca ma prawo odstąpić od Umowy nabycia EKP bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania EKP.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy nabycia EKP, Nabywca wykonuje poprzez złożenie Wydawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nabycia EKP (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy nabycia EKP wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Oświadczenie może być złożone przez Nabywcę w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy nabycia EKP, Wydawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5 poniżej. 
 5. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Wydawcę na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://minou.pl/pouczenie-o-odstapieniu-od-umowy/.  Formularz zawiera następujące elementy, które należy uzupełnić:
  • data;
  • nazwa i cena towaru (EKP);
  • numer zamówienia (numer EKP);
  • data odbioru towaru (EKP);
  • imię i nazwisko;
  • adres;
  • numer konta.
 6. Wykonując prawo odstąpienia od Umowy nabycia EKP, wypełniony formularzy Nabywca powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 1 lub pocztą tradycyjną pod adres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 2 Regulaminu.
 7. Wydawca przesyła Nabywcy potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej. 
 8. Zwrot ceny EKP następuje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Oświadczenia przez Wydawcę. Zwrot ceny EKP dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Nabywcę w pierwotnej transakcji, chyba że Nabywca wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Nabywca nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.

§ 9. Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości dotyczących nabycia lub korzystania z Karty Podarunkowej, Nabywca lub Użytkownik może zgłosić reklamację.
 2. Reklamacje mogą być składane za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej, pod adresami wskazanym w § 1 ust. 3 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  • imię i nazwisko Nabywcy lub Użytkownika;
  • adres poczty elektronicznej lub adres poczty tradycyjnej;
  • szczegółowy opis dostrzeżonych nieprawidłowości oraz (w miarę możliwości) dokumenty potwierdzające ich wystąpienie;
  • żądanie reklamacji.
 4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia, Wydawca może zwrócić się do osoby składającej reklamację z prośbą o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
 5. Wydawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania w prawidłowej i kompletnej formie.
 6. Odpowiedź na reklamacje udzielana jest za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

§ 10. Pozasądowe rozwiazywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 10 dotyczą wyłącznie Nabywców i Użytkowników będących Konsumentami.
 2. Nabywca lub Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  • powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów i organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  • Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Nabywca lub Użytkownik może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Do przetwarzania danych osobowych Nabywców i Użytkowników nabywających i korzystających z Kart Podarunkowych w Sklepie internetowym stosuje się odpowiednio postanowienia Polityki prywatności Sklepu internetowego dotyczące Kupujących.
 2. Do przetwarzania danych osobowych Nabywców nabywających FKP
  w Sklepie stacjonarnym zastosowanie znajdują postanowienia klauzuli informacyjnej, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Kart Podarunkowych.

§ 12. Zmiana Regulaminu

 1. Wydawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  • zmiany przedmiotu działalności Wydawcy;
  • prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego;
  • decyzji Wydawcy o wprowadzeniu bardziej korzystnych dla Nabywców i Użytkowników warunków korzystania z Karty Podarunkowej. 
 2. Zmiana Regulaminu nie może prowadzić do wprowadzenie mniej korzystnych dla Nabywców i Użytkowników warunków korzystania z Karty Podarunkowej.
 3. O zmianie Regulaminu Wydawca informuje poprzez:
  • udostępnienie zmienionej wersji Regulaminu w Sklepie stacjonarnym,
  • opublikowanie zmienionej wersji Regulaminu w Sklepie internetowym oraz
  • przesłanie zmienionej wersji Regulaminu za pomocą poczty elektronicznej Nabywcom, którzy nabyli Kartę Podarunkową w Sklepie internetowym.
 4. Nabywca lub Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może do czasu wejścia zmian w życie złożyć sprzeciw. Złożenie sprzeciwu może nastąpić za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej, pod adresami wskazanym w § 1 ust. 3 Regulaminu.
 5. W przypadku złożenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, do Karty Podarunkowej posiadanej przez Nabywcę lub Użytkownika stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu sprzed dokonania zmiany. 

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 
 2. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 21.07.2023 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) uprzejmie informujemy, że: 

 1. Administratorem danych osobowych Nabywcy Karty Podarunkowej w Sklepie stacjonarnym (dalej: „Nabywca”) jest Natalia Rochacka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MINOU Cashmere Natalia Rochacka (adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Jana Sobieskiego 10 lok. 73, 02­-957 Warszawa), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadająca NIP: 5251010211, numer REGON: 010930263 (dalej: „Administrator”).
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Nabywca może kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: sklep@minou.pl
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe Nabywcy w celu:
  • zawarcia umowy nabycia Fizycznej Karty Podarunkowej w Sklepie stacjonarnym pomiędzy Nabywcą i Administratorem oraz jej wykonania — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy);
  • wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze z mocy przepisów RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego);
  • przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego).
 4. Podanie danych osobowych przez Nabywcę jest dobrowolne, lecz podanie danych takich jak imię i nazwisko jest niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem oraz jej wykonywania (niepodanie ww. informacji skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy). 
 5. Dane osobowe Nabywcy nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania) oraz nie będą przekazywane do Państwa trzeciego. 
 6. Odbiorcami danych osobowych Nabywcy będą: 
  • firma świadcząca na rzecz Administratora usługi księgowe;
  • kancelaria świadcząca na rzecz Administratora usługi prawne;
  • podmioty, którym Administrator ma prawny obowiązek przekazać dane.
 7. Dane osobowe Nabywcy będą przechowywane:
  • przez okres trwania umowy — w przypadku danych osobowych, które są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy;
  • przez okres wymagany przez prawo – w przypadku danych osobowych, które są przetwarzane w celu wykonania obowiązku prawnego.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Nabywcy, przysługują mu określone uprawnienia:
  • prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Nabywcy są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe;
  • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) Nabywca ma prawo zażądać ich sprostowania;
  • w pewnych sytuacjach Nabywca może zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy:
   1. dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
   2. Nabywca skutecznie cofnął zgodę na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej; 
   3. przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
   4. konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
  • prawo przeniesienia danych do innego administratora – dotyczy to jedynie tych danych Nabywcy, które przetwarzane są na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
  • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Nabywcy do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora; 
  • jeśli Nabywca uzna, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, może zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
  • Nabywca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO lub innych przepisów o ochronie danych osobowych.
Powiadom o dostępności

No fields found, please go to settings & save/reset fields