Regulaminy

Regulamin sklepu internetowego

Najważniejsze informacje o regulaminie i naszym sklepie

Wiemy, że czytanie regulaminów nie jest pasjonującym zajęciem, zatem aby ułatwić Ci dotarcie do najważniejszych informacji o naszym sklepie i zasadach korzystania z niego, przygotowaliśmy ich zbiorcze podsumowanie:

 1. Właścicielem sklepu jest Natalia Rochacka (MINOU Cashmere Natalia Rochacka).
 2. Możesz kontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej (sklep@minou.pl), poczty tradycyjnej (ul. Poznańska 3/13, 00-680 Warszawa) lub telefonicznie (+ 48 690 120 096).
 3. W celu zwiększenia wygody zakupów w naszym sklepie zachęcamy Cię do utworzenia konta, natomiast nie jest ono obowiązkowe. Niezależnie, utworzone konto możesz usunąć w każdym czasie.
 4. Wszelkie informacje o towarach dostępnych w sklepie oraz możliwe sposoby płatności i dostawy będą wyświetlane na ekranie Twojego urządzenia w toku składania zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia konieczne jest jego opłacenie (zamówienie nieopłacone może zostać anulowane).
 6. Zakupiony towar powinien dotrzeć do Ciebie w nienaruszonym stanie. Jeżeli paczka towaru jest uszkodzona, powinieneś spisać protokół uszkodzenia i niezwłocznie skontaktować się z nami.
 7. Zakupiony towar możesz zwrócić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jego dostarczenia. Formularz zwrotu oraz przydatne informacje odnajdziesz pod tym linkiem: https://minou.pl/pouczenie-o-odstapieniu-od-umowy/.
 8. Jeżeli towar dotrze do Ciebie uszkodzony, wybrakowany lub w inny sposób niezgody z umową sprzedaży, możesz złożyć dotyczącą go reklamację. Formularz reklamacyjny oraz przydatne informacje odnajdziesz pod tym linkiem: https://minou.pl/pouczenie-o-odstapieniu-od-umowy/.  
 9. Zachęcamy Cię do zapisu do naszego newslettera, który pozwoli Ci być na bieżąco z najnowszymi promocjami i nowościami w sklepie (rezygnacja z otrzymywania newslettera jest możliwa w każdym czasie).
 10. W razie problemów z kontem lub newsletterem, przysługuje Ci prawo do złożenia dotyczącej ich reklamacji (prosimy o ich składanie drogą mailową). Odpowiedzi na reklamację udzielimy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 11. Aby umożliwić Ci korzystanie ze sklepu oraz realizować złożone przez Ciebie zamówienia przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegółowe informacje na ten temat odnajdziesz w naszej Polityce prywatności: https://minou.pl/polityka-prywatnosci/.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu lub zakupów w naszym sklepie, skontaktuj się z nami!

Życzymy udanych zakupów!

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego MINOU działającego pod adresem internetowym www.minou.pl (dalej: „Sklep”).
 2. Właścicielem Sklepu jest Natalia Rochacka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MINOU Cashmere Natalia Rochacka (adres rejestracji: ul. Jana Sobieskiego 10 lok. 73, 02­957 Warszawa), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP: 5251010211, numer REGON: 010930263 (dalej: „Sprzedawca”).
 3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:
  • poczty elektronicznej pod adresem: sklep@minou.pl;
  • poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Poznańska 3/13, 00-680 Warszawa.
  • telefonu pod numerem: + 48 690 120 096.
 4. W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca:
  • prowadzi sprzedaż Towarów, które mogą być nabywane przez Kupujących;
  • dostarcza Użytkownikom Usługę Konta;dostarcza Subskrybentom Newsletter.
  • dostarcza Subskrybentom Newsletter.
 5. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 6. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.
 7. Produkty odsyłane w ramach prawa odstąpienia od umowy lub w ramach reklamacji prosimy przesyłać pod adres: MINOU Cashmere ul. Poznańska 3/13, 00-680 Warszawa.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Dzień roboczy – dzień niebędący sobotą, niedzielą lub innym dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
 2. Klient – Użytkownik, Kupujący lub Subskrybent;
 3. Kodeks cywilny – termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Konto – panel tworzony w systemie informatycznym Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności nabywanie Towarów;
 6. Kupujący – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 7. Newsletter – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, obejmująca informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności Sprzedawcy, w tym informacje o nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie;
 8. Niezgodność – rozumie się przez to:
  • niezgodność Towaru z Umową sprzedaży (kryteria oceny zgodności Towaru z Umową sprzedaży określa art. 43b ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta) albo
  • niezgodność Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania (kryteria oceny zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania określa art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta);
 9. Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę;
 10. Przedmiot świadczenia cyfrowego – Usługa Konta lub Newsletter;
 11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 12. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 13. Regulamin – termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 14. Sprzedawca – termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
 15. Subskrybent – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o dostarczanie Newslettera lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 16. Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, którą może nabyć Kupujący, w szczególności odzież;
 17. Umowa – Umowa o dostarczanie Usługi Konta, Umowa sprzedaży lub Umowa o dostarczanie Newslettera;
 18. Umowa o dostarczanie Newslettera – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Subskrybentowi Newsletter przez czas nieoznaczony, a Subskrybent zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy dane osobowe;
 19. Umowa o dostarczanie Usługi Konta – umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się nieopłatnie dostarczać na rzecz Użytkownika Usługę Konta przez czas nieoznaczony, a Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy dane osobowe;
 20. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Towaru i wydać mu Towar, a Kupujący zobowiązuje się odebrać Towar i zapłacić Sprzedawcy cenę;
 21. Usługa Konta – usługa cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, polegająca na utworzeniu i utrzymywaniu przez Sprzedawcę Konta na rzecz Użytkownika;
 22. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
 24. Użytkownik – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 25. Zamówienie – termin zdefiniowany w § 6 ust. 4 Regulaminu.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu, niezbędne jest łącznie:
  • połączenie z siecią Internet;
  • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
 3. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie są wrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).
 4. Kupujący może nabywać Towary zarówno po utworzeniu Konta, jak i bez jego tworzenia. W przypadku utworzenia Konta, Kupujący powinien zalogować się na nie przed rozpoczęciem zakupów.

§ 5. Umowa o dostarczanie Usługi Konta

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Sklepu;
  2. kliknąć w zakładkę „Rejestracja”;
  3. w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane obowiązkowe:
   • adres poczty elektronicznej,
   • stworzone przez Użytkownika hasło do Konta;
  4. zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności;
  5. kliknąć opcję „Zarejestruj się”.
 2. Kliknięcie opcji „Zarejestruj się” jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Usługi Konta.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta niezwłocznie pod kliknięciu opcji „utwórz konto”.
 4. Po utworzeniu Konta, Użytkownik może uzupełnić zapisane na nim dane obowiązkowe o następujące dane fakultatywne:
  • imię i nazwisko;
  • adres rozliczeniowy;
  • adres dostawy.
 5. Za pomocą Konta, Użytkownik może w szczególności:
  • przechowywać swoje dane osobowe;
  • składać Zamówienia oraz przeglądać złożone Zamówienia.
 6. Sprzedawca informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zachowanie zgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta nie wymaga instalowania przez Użytkownika jej aktualizacji.
 7. W przypadku braku udzielenia Użytkownikowi dostępu do Konta niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Użytkownik wzywa Sprzedawcę do niezwłocznego udzielenia dostępu do Konta. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. W przypadku, gdy Sprzedawca nie udzieli Użytkownikowi dostępu do Konta niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta.
 8. Niezależnie od postanowień ust. 7 powyżej, w przypadku braku udzielenia Użytkownikowi dostępu do Konta, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez wzywania Sprzedawcy do udzielenia dostępu do Konta, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z przypadków wskazanych w art. 43j ust. 5 Ustawy o prawach konsumenta.
 9. Niezależnie od postanowień ust. 7-8 powyżej, Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
 10. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo o jej wypowiedzeniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 11. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu lub dobrymi obyczajami, a także dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, Sprzedawca może zablokować Konto, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego Umowy o dostarczanie Usługi Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Konto jest trwale usuwane.
 12. Zablokowanie lub usunięcie Konta nie wpływa na wykonanie Umów sprzedaży oraz Umów o dostarczanie Newslettera zawartych przez Użytkownika przed zablokowaniem lub usunięciem Konta.

§ 6. Umowa sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Sklepu;
  2. wejść w zakładkę wybranego Towaru i kliknąć opcję „Dodaj do koszyka”;
  3. wejść w zakładkę „Koszyk” i kliknąć opcję „Zamówienie”;
  4. w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
   • imię,
   • nazwisko,
   • firmę (opcjonalnie),
   • adres rozliczeniowy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
   • numer telefonu,
   • adres poczty elektronicznej,
   • adres dostawy (jeżeli jest inny, niż adres rozliczeniowy),
   • sposób dostawy,
   • sposób płatności;
  5. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności;
  6. opcjonalnie:
   • zaznaczyć opcję „stwórz konto” (w przypadku chęci utworzenia Konta);
   • zaznaczyć opcję „pakowanie na prezent” (w przypadku chęci otrzymania Towaru zapakowanego na prezent),
   • dodać uwagi dla Sprzedawcy,
   • zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych o informacje o nowościach, promocjach i wydarzeniach, przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej,
  7. kliknąć opcję „Złóż zamówienie”, a następnie dokonać zapłaty za Towar zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 2. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów dostarczenia Towaru:
  • przesyłka kurierska;
  • przesyłka pocztowa;
  • dostarczenie do wybranego paczkomatu InPost;
  • obiór osobisty pod adresem: ul. Poznańska 3/13, 00-680 Warszawa.
 3. Zapłaty ceny za Towar Kupujący może dokonać:
  • przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  • przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności Przelewy24 albo systemu płatności PayPal;
  • gotówką przy odbiorze Towaru dostarczonego przez kuriera;
  • gotówką lub kartą płatniczą przy osobistym odbiorze Towaru
 4. Kliknięcie przez Kupującego opcji „Złóż zamówienie” jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu wybranego Towaru (dalej: „Zamówienie”).
 5. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie jego złożenia oraz przekazania do realizacji na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, między Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 6. Jeżeli złożone Zamówienie, w stosunku do którego Kupujący wybrał opcję płatności za Towar przed jego dostarczeniem, nie zostanie opłacone w ciągu 5 (pięciu) Dni roboczych od dnia jego złożenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży i anulować Zamówienie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży i anulowanie Zamówienia następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę stosownego oświadczenia pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego.

§ 7. Dostarczenie Towarów

 1. W przypadku, gdy Kupujący wybrał opcję osobistego odebrania Towaru, może odebrać go pod adresem: ul. Poznańska 3/13, 00-680 Warszawa, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy wiadomości potwierdzającej przygotowanie Towaru do odbioru.
 2. W przypadku nieodebrania przez Kupującego Towaru w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na odbiór Towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży i anulowanie Zamówienia następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę stosownego oświadczenia pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego. Jeżeli przed odstąpieniem przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży Kupujący dokonał zapłaty za Towar, Sprzedawca zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie po dokonaniu odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca realizuje wysyłkę Towarów pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej.
 4. Koszty wysyłki Towaru pokrywa:
  • Sprzedawca – w przypadku Towaru dostarczanego pod adres położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Kupujący – w przypadku Towaru dostarczanego pod adres położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Wysyłka Towaru następuje w ciągu 1-3 Dni roboczych od dnia:
  • zaksięgowania płatności za Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy – w przypadku dokonania przez Kupującego zapłaty ceny za Towar przed jego dostarczeniem;
  • otrzymania przez Kupującego wiadomości o przekazaniu Zamówienia do realizacji – w przypadku wybrania przez Kupującego opcji dokonania zapłaty ceny za Towar przy jego dostarczeniu.
 6. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar zgodny z dotyczącą go Umową sprzedaży.
 7. Towar dostarczony Kupującemu powinien znajdować się w nienaruszonym stanie.
 8. Jeżeli Towar jest dostarczany przez kuriera, Kupujący powinien sprawdzić Towar w jego obecności. Jeśli paczka Towaru jest uszkodzona, Kupujący powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Postanowienia niniejszego § 8 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
 2. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wejścia w posiadanie Towaru przez niego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią niebędącą przewoźnikiem.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Oświadczenie może być złożone przez Kupującego w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5-8 poniżej.
 5. Kupujący może złożyć Oświadczenie w formie:
  • elektronicznej;
  • papierowej.
 6. W przypadku wyboru Oświadczenia w formie elektronicznej, Kupujący powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
  • imię i nazwisko Kupującego;
  • adres poczty elektronicznej;
  • adres do korespondencji;
  • wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
  • wskazanie Towaru, którego dotyczy odstąpienie od Umowy sprzedaży;
  • numer Zamówienia;
  • data złożenia Zamówienia;
  • kody PKD działalności gospodarczej prowadzonej przez Kupującego (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).
 7. W przypadku wyboru Oświadczenia w formie papierowej, Kupujący powinien wydrukować i wypełnić formularz stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu a następnie wysłać go wraz Towarem m pod adres wskazany w ust. 10 poniżej.
 8. Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej.
 9. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący powinien odesłać Towar Sprzedawcy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 10. Odesłanie Towaru standardowego powinno nastąpić pod adres:
  MINOU Cashmere
  ul. Poznańska 3/13
  00-680 Warszawa
 11. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 12. Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Towaru lub dowodu jego odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.
 13. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 9. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami jest wyłączona. Dalsze postanowienia niniejszego § 9 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
 2. Towar dostarczony Kupującemu przez Sprzedawcę musi być zgodny z Umowa sprzedaży.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Niezgodność istniejącą w chwili dostarczenia Towaru Kupującemu i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili, chyba termin przydatności Towaru do użycia jest dłuższy.
 4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupującemu przysługują uprawienia wskazane w art. 43d i n. Ustawy o prawach konsumenta. Realizacja uprawnień Kupującego wskazanych w zdaniu poprzedzającym następuje zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta oraz z postanowieniami niniejszego § 9.
 5. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć reklamację zawierającą żądanie:
  • naprawy Towaru albo
  • wymiany Towaru.
 6. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 7. Reklamacja powinna zawierać:
  • imię i nazwisko Kupującego;
  • adres poczty elektronicznej;
  • numer Zamówienia;
  • datę dostarczenia Towaru;
  • opis ujawnionej Niezgodności;
  • żądanie naprawy albo wymiany Towaru.
 8. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę żądania:
  • naprawy Towaru – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania wymiany tego Towaru;
  • wymiany Towaru – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania naprawy tego Towaru;

– jeżeli wybrany przez Kupującego sposób doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży jest niemożliwy lub wymagałby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.

 1. W przypadku, gdy zarówno wymiana jak i naprawa Towaru są niemożliwe lub wymagałaby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 2. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Kupującemu odpowiedzi na reklamację, w której:
  • uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin realizacji żądania Kupującego;
  • uznaje reklamację oraz informuje Kupującego o skorzystaniu przez Sprzedawcę z uprawnienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej;
  • odmawia doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust. 9 powyżej;
  • odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
 3. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 4. W przypadkach wskazanych w ust. 10 pkt 1-2 powyżej, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Towar do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Planowany termin doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
 5. Kupujący udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Kupującego Towar na swój koszt.
 6. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 7. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust. 9 powyżej;
  • Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z ust. 12-13 powyżej;
  • Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
  • Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 8. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 9. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno zawierać:
  • imię i nazwisko Kupującego;
  • adres poczty elektronicznej;
  • numer Zamówienia;
  • datę dostarczenia Towaru;
  • opis ujawnionej Niezgodności;
  • wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 15 powyżej;
  • oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny Towaru, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 11. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli Niezgodność jest nieistotna.
 12. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Odesłanie Towaru powinno nastąpić pod następujący adres:
  MINOU Cashmere
  ul. Poznańska 3/13
  00-680 Warszawa
 13. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot ceny dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 10. Umowa o dostarczanie Newslettera

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera, Subskrybent powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Sklepu;
  2. w znajdującym się na stronie internetowej Sklepu formularzu wpisać adres poczty elektronicznej;
  3. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera, zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  4. kliknąć opcję „Subskrybuj”.
 2. Kliknięcie opcji „Subskrybuj” jest równoznaczne z zawarciem przez Subskrybenta Umowy o dostarczanie Newslettera.
 3. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Sprzedawca informuje, a Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że:
  • Newsletter nie podlega aktualizacji;
  • częstotliwość oraz terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone i zależą od aktualnej sytuacji Sprzedawcy.
 5. Dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, pod adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta.
 6. Subskrybent może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Subskrybent będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
 7. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, wymaga złożenia Sprzedawcy przez Subskrybenta stosownego oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać złożone poprzez:
  • kliknięcie przez Subskrybenta w link umożliwiający rezygnację z otrzymywana Newslettera, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem;
  • wysłanie Sprzedawcy przez Subskrybenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera albo o jej wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej.
 8. Sprzedawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera Subskrybentowi niezwłocznie po dokonaniu przez Subskrybenta jednej z czynności wskazanych w ust. 7 powyżej.

§ 11. Reklamacje dotyczące Przedmiotu świadczenia cyfrowego

 1. Postanowienia niniejszego § 11 dotyczą wyłącznie:
  • Klientów będących:
   • Użytkownikami lub Subskrybentami, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych osób, oraz
   • Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta;
  • Umów o dostarczanie Usługi Konta oraz Umów o dostarczanie Newslettera, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych Umów;
  • Niezgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta lub Niezgodności Newslettera z Umową o dostarczanie Newslettera.
 2. Dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę Przedmiot świadczenia cyfrowego musi być zgodny z Umową dotyczącą jego dostarczania:
  • w chwili jego dostarczenia – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
  • przez cały okres dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za Niezgodność:
  • istniejącą w chwili dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
  • ujawnioną w okresie dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
 4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
 5. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  • imię i nazwisko Klienta;
  • adres poczty elektronicznej;
  • opis ujawnionej Niezgodności;
  • żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
 7. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.
 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację, w której:
  • uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  • odmawia doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej;
  • odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
 9. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 10. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając charakter Przedmiotu świadczenia cyfrowego oraz cel, w jakim jest on wykorzystywany. Planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
 11. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, gdy:
  • doprowadzenie do zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  • Sprzedawca nie doprowadził Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania zgodnie z ust. 10 powyżej;
  • Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  • Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy dotyczącej dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 12. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 13. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy powinno zawierać:
  • imię i nazwisko Klienta;
  • adres poczty elektronicznej;
  • datę dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego;
  • opis ujawnionej Niezgodności;
  • wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 11 powyżej;
  • oświadczenie o obniżeniu ceny, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 14. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta.
 15. W przypadku odstąpienia przez Subskrybenta od Umowy o dostarczanie Newslettera, Sprzedawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera.
 16. Na podstawie art. 34 ust. 1a Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy dotyczącej dostarczania Przedmiotu świadczenia cyfrowego, Kupujący jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z tego Przedmiotu świadczenia cyfrowego i udostępniania go osobom trzecim.

§ 12. Własność intelektualna Sprzedawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w szczególności:
  • nazwa Sklepu;
  • logo Sklepu;
  • zdjęcia i opisy Towarów;
  • zasady działania strony internetowej Sklepu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych

– podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

 1. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§ 13. Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://minou.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 14. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 14 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  • powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  • Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 15. Zmiana Usługi Konta

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany Usługi Konta w przypadku:
  • konieczności dostosowania Usługi Konta do nowopowstających urządzeń lub oprogramowania używanych przez Użytkowników do korzystania z Usługi Konta;
  • podjęcia przez Sprzedawcę decyzji o usprawnieniu Usługi Konta poprzez dodanie do niej nowych funkcjonalności lub modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności;
  • prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Usługi Konta do aktualnego stanu prawnego.
 2. Zmiana Usługi Konta nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Użytkownika.
 3. Sprzedawca informuje Użytkowników o dokonanej zmianie Usługi Konta poprzez umieszczenie na Koncie komunikatu informującego o zmianach. Niezależnie, informacja o dokonanej zmianie może być przesłana Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Jeżeli zmiana Usługi Konta będzie istotnie i negatywnie wpływała na dostęp Użytkownika do Usługi Konta, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Użytkownika o:
  • właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz
  • prawie Użytkownika do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 (trzydziestu) dnia dokonania zmiany.
 5. Informację, o której mowa w ust. 4 powyżej, Sprzedawca przesyła Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż na 7 (siedem) dni przed dokonaniem zmiany.
 6. Wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Usługi Konta na podstawie ust. 4 pkt 2 powyżej następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o dostarczanie Usługi Konta. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 16. Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  • zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
  • rozpoczęcia dostarczania przez Sprzedawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
  • dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  • prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.
 2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu, co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom i Subskrybentom pocztą elektroniczną.
 3. Do Umów sprzedaży oraz Umów o dostarczanie Towaru cyfrowego zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 4. Użytkownik lub Subskrybent, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta lub Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.
 5. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Usługi Konta lub Umowy o dostarczanie Newslettera następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika lub Subskrybenta oświadczenia o wypowiedzeniu tej Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 6. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Sprzedawca usuwa Konto lub wstrzymuje dostarczanie Newslettera.

§ 17. Postanowienia końcowe

 1. Częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 2. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 7 lutego 2023 r.

Regulamin kart podarunkowych

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki nabywania i korzystania z kart podarunkowych MINOU Cashmere (dalej łącznie: „Karty Podarunkowe”) w postaci:
  • fizycznej (dalej: „Fizyczne Karty Podarunkowe” lub „FKP”);
  • elektronicznej (dalej: „Elektroniczne Karty Podarunkowe” lub „EKP”).
 2. Wydawcą Kart Podarunkowych jest Natalia Rochacka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MINOU Cashmere Natalia Rochacka (adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Jana Sobieskiego 10 lok. 73, 02­-957 Warszawa), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadająca NIP: 5251010211, numer REGON: 010930263 (dalej: „Wydawca”).
 3. W sprawach dotyczących Kart Podarunkowych, Nabywcy i Użytkownicy mogą kontaktować się z Wydawcą za pomocą:
  • poczty elektronicznej – pod adresem: sklep@minou.pl;
  • poczty tradycyjnej – pod adresem: ul.  Poznańska 3/13, 00-680 Warszawa;
  • telefonu – pod numerem: 690 120 096.
 4. Warunkiem nabycia Karty Podarunkowej jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.
 5. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do:
  • Nabywców i Użytkowników korzystających z Kart Podarunkowych podczas zakupów w Sklepie internetowym – stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego dotyczące Kupujących;
  • Umowy nabycia zawartej w Sklepie internetowym – stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego dotyczące Umowy sprzedaży. 

§ 2. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
  • Elektroniczna Karta Podarunkowa/EKP – bon towarowy wydawany na okaziciela w postaci elektronicznej, stanowiący znak legitymacyjny w rozumieniu art. 921(14) Kodeksu cywilnego, uprawniający Użytkownika do dokonania zakupu Towarów w Sklepie internetowym lub w Sklepie stacjonarnym za cenę nieprzekraczającą ustalonej wartości EKP;
  • Fizyczna Karta Podarunkowa/FKP – bon towarowy wydawany na okaziciela w postaci fizycznej, stanowiący znak legitymacyjny w rozumieniu art. 921(14) Kodeksu cywilnego, uprawniający Użytkownika do dokonania zakupu Towarów w Sklepie stacjonarnym lub Sklepie internetowym za cenę nieprzekraczającą ustalonej wartości FKP;
  • Karta Podarunkowa – Elektroniczna Karta Podarunkowa lub Fizyczna Karta Podarunkowa;
  • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  • Konsument  osoba fizyczna dokonująca z Wydawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Konto – panel tworzony w systemie informatycznym Sklepu internetowego, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności;
  • Nabywca – osoba, która zawarła z Wydawcą Umowę nabycia lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
  • Polityka prywatności Sklepu internetowego – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Wydawcę, dostępny pod adresem internetowym: https://minou.pl/polityka-prywatnosci/;
  • Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła z Wydawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
  • Regulamin Sklepu internetowego – regulamin określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego, dostępny pod adresem internetowym: https://minou.pl/regulamin/;
  • Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Wydawcę pod adresem: internetowym https://minou.pl/;
  • Sklep stacjonarny – stacjonarny sklep odzieżowy prowadzony przez Wydawcę;
  • Towar – dostępna w Sklepie stacjonarnym lub w Sklepie internetowym rzecz ruchoma w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, którą może nabyć Kupujący, w szczególności odzież;
  • Umowa nabycia – umowa, na podstawie której Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy Karty podarunkowej, a Nabywca zobowiązuje się do zapłaty ceny;
  • Umowa sprzedaży – zawierana w Sklepie stacjonarnym umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie, której Wydawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Towaru i wydać mu Towar, a Kupujący zobowiązuje się odebrać Towar i zapłacić Sprzedawcy cenę;
  • Użytkownik – osoba, która dokonuje zakupu w Sklepie stacjonarnym lub Sklepie internetowym z wykorzystaniem Karty Podarunkowej;
  • Wydawca – termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
  • Zamówienie – zamówienie składane przez Kupującego w Sklepie internetowym.
 2. Użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w ust. 1 powyżej albo w innych postanowieniach Regulaminu, mają znaczenie nadane im przez Regulamin Sklepu internetowego.

§ 3. Ogólne zasady korzystania z Karty Podarunkowej

 1. Wartość Karty Podarunkowej jest wyrażona w złotych polskich i może wynosić: 250 złotych, 500 złotych, 750 złotych, 1000 złotych.
 2. Wartość wydanej Karty Podarunkowej nie może zostać zwiększona. 
 3. Karta podarunkowa wydawana jest na okaziciela i nie zawiera żadnych danych pozwalających na identyfikację osoby uprawnionej do jej wykorzystania.
 4. Aktualną wartość Karty Podarunkowej Użytkownik może sprawdzić kontaktując się z Wydawcą za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem poczty elektronicznej wskazanym w § 1 ust. 3 pkt 1 lub telefonicznie pod numer telefonu wskazany w § 1 ust. 3 pkt 3 Regulaminu.  
 5. Karta Podarunkowa może być wykorzystywana wielokrotnie podczas nabywania Towarów w Sklepie stacjonarnym lub w Sklepie internetowym. 
 6. Użytkownik może przedłożyć do zapłaty za kupowany Towar więcej niż 1 (jedną) Kartę Podarunkową.
 7. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą i nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 8. Okres ważności Karty Podarunkowej wynosi 6 (sześć) miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. Po upływie okresu ważności, karta Podarunkowa nie może zostać wykorzystana do nabywania Towarów.
 9. Wydawca nie wydaje duplikatów Karty Podarunkowej.
 10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za użycie Karty podarunkowej przez osobę nieuprawnioną, która weszła w jej posiadanie z przyczyn leżących po stronie Nabywcy. 
 11. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Kartę podarunkową, która została utracona przez Nabywcę po jej otrzymaniu. Utracona Karta Podarunkowa nie podlega odtworzeniu. 
 12. Wydana Karta Podarunkowa, będąca:
  • Fizyczną Kartą Podarunkową – nie podlega zwrotowi;
  • Elektroniczną Kartą Podarunkową – podlega zwrotowi na podstawie i zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu.

§ 4. Nabycie Fizycznej Karty Podarunkowej

 1. Nabywca może nabyć FKP w Sklepie stacjonarnym lub w Sklepie internetowym.
 2. FKP wydawana jest w postaci papierowej z dostępnymi polami do uzupełnienia danych.  
 3. Warunkiem nabycia FKP w Sklepie stacjonarnym jest zapłata przez Nabywcę ceny będącej równowartością wartości FKP, to jest odpowiedniej kwoty określonej w § 3 ust. 1.
 4. Nabycie FKP w Sklepie internetowym wymaga dokonania przez Nabywcę takich samych czynności, które na podstawie Regulaminu Sklepu internetowego są wymagane do zawarcia Umowy sprzedaży przez Kupującego, z uwzględnieniem postanowień niniejszego § 4.
 5. Dostarczenie Nabywcy FKP nabytej w Sklepie internetowym następuje w wybrany przez Nabywcę sposób dostawy.
 6. Cena za FKP nie może zostać uiszczona przy użyciu innej Karty Podarunkowej.
 7. Przy nabyciu FKP nie uwzględnia się bonów rabatowych ani obniżek cen wynikających z akcji promocyjnych prowadzonych przez Wydawcę, chyba że ustanowione przez Wydawcę warunki danej akcji promocyjnej stanowią inaczej. 

§ 5. Nabycie Elektronicznej Karty Podarunkowej

 1. EKP można nabyć w Sklepie internetowym.
 2. Nabycie EKP w Sklepie internetowym wymaga dokonania przez Nabywcę takich samych czynności, które na podstawie Regulaminu Sklepu internetowego są wymagane do zawarcia Umowy sprzedaży przez Kupującego, z uwzględnieniem postanowień niniejszego § 5.
 3. Wydawca dostarcza EKP Nabywcy niezwłocznie po dokonaniu przez niego zapłaty ceny będącej równowartością wartości EKP, to jest odpowiedniej kwoty określonej w § 3 ust. 1.
 4. Dostarczenie EKP Nabywcy następuje poprzez jej wysłanie za pomocą poczty elektronicznej pod adres podany przez Nabywcę.
 5. Cena za EKP nie może zostać uiszczona przy użyciu innej EKP. 
 6. Przy nabyciu EKP nie uwzględnia się bonów rabatowych ani obniżek cen wynikających z akcji promocyjnych prowadzonych przez Wydawcę, chyba że ustanowione przez Wydawcę warunki danej akcji promocyjnej stanowią inaczej. 

§ 6. Korzystanie z Karty Podarunkowej w Sklepie stacjonarnym

 1. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Karty Podarunkowej niezwłocznie po jej otrzymaniu.
 2. W Sklepie stacjonarnym jest możliwa realizacja FKP i EKP.
 3. Korzystanie z FKP wymaga okazania członkom personelu Sklepu stacjonarnego FKP w sposób umożlwiający odczytania danych zapisanych na FKP.
 4. Korzystanie z EKP wymaga okazania członkom personelu EKP na wyświetlaczu urządzenia mobilnego lub w postaci wydruku pliku, w jakim EKP została dostarczona Nabywcy, w sposób umożliwiający odczytanie numeru EKP i przypisania tego numeru do systemu kasowego. 
 5. Użytkownik może wykorzystać więcej niż jedną Kartę Podarunkową w ramach tej samej transakcji. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym, wartości wykorzystanych Kart Podarunkowych podlegają zsumowaniu. 
 6. Łączna cena Towarów objętych Umową sprzedaży zawieranej z wykorzystaniem Karty Podarunkowej może być:
  • niższa od wartości tej Karty Podarunkowej – w takim przypadku, zawarcie Umowy sprzedaży skutkuje obniżeniem wartości Karty Podarunkowej o cenę nabytych Towarów. Różnica pomiędzy wartością Karty Podarunkowej a ceną nabytych Towarów nie podlega wypłacie Użytkownikowi w pieniądzu;
  • równa wartości tej Karty Podarunkowej;
  • wyższa od wartości tej Karty Podarunkowej – w takim przypadku, Użytkownik zobowiązany jest uiścić brakującą część ceny w pieniądzu lub za pomocą innej Karty podarunkowej. 
 7. Użytkownik nabywający Towary przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej może skorzystać z obniżek cen wynikających z akcji promocyjnych prowadzonych przez Wydawcę, chyba że ustanowione przez Wydawcę warunki danej akcji promocyjnej stanowią inaczej. 
 8. W przypadku skutecznego skorzystania przez Użytkownika z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, który został nabyty z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, Wydawca zwraca Użytkownikowi cenę Towaru poprzez zwiększenie wartości Karty Podarunkowej o kwotę stanowiącą równowartość tej ceny.

§ 7. Korzystanie z Karty Podarunkowej w Sklepie internetowym

 1. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Karty Podarunkowej niezwłocznie po jej otrzymaniu.
 2. W Sklepie internetowym jest możliwa realizacja FKP i EKP.
 3. Korzystanie z Karty Podarunkowej polega na wpisaniu przypisanego do niej kodu w dedykowanym polu formularza służącego do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym. 
 4. Użytkownik może wykorzystać więcej niż jedną Kartę Podarunkową w ramach tej samej transakcji. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym, wartości wykorzystanych Kart Podarunkowych podlegają zsumowaniu. 
 5. Łączna cena Towarów objętych Umową sprzedaży zawieranej z wykorzystaniem Karty Podarunkowej może być:
  • niższa od wartości tej Karty Podarunkowej – w takim przypadku, zawarcie Umowy sprzedaży skutkuje obniżeniem wartości Karty Podarunkowej o cenę nabytych Towarów. Różnica pomiędzy wartością Karty Podarunkowej a ceną nabytych Towarów nie podlega wypłacie Użytkownikowi w pieniądzu;
  • równa wartości tej Karty Podarunkowej;
  • wyższa od wartości tej Karty Podarunkowej – w takim przypadku, Użytkownik zobowiązany jest uiścić brakującą część ceny w pieniądzu lub za pomocą innej Karty podarunkowej. 
 6. Użytkownik nabywający Towary przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej może skorzystać z obniżek cen wynikających z akcji promocyjnych prowadzonych przez Wydawcę, chyba że ustanowione przez Wydawcę warunki danej akcji promocyjnej stanowią inaczej.  
 7. W przypadku skutecznego skorzystania przez Użytkownika z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, który został nabyty z wykorzystaniem EKP, Wydawca zwraca Użytkownikowi cenę Towaru przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika. 

§ 8. Prawo odstąpienia od Umowy nabycia Elektronicznej Karty Podarunkowej

 1. Postanowienia niniejszego § 8 dotyczą wyłącznie Nabywcy będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta. 
 2. Nabywca ma prawo odstąpić od Umowy nabycia EKP bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania EKP.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy nabycia EKP, Nabywca wykonuje poprzez złożenie Wydawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nabycia EKP (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy nabycia EKP wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Oświadczenie może być złożone przez Nabywcę w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy nabycia EKP, Wydawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5 poniżej. 
 5. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Wydawcę na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://minou.pl/pouczenie-o-odstapieniu-od-umowy/.  Formularz zawiera następujące elementy, które należy uzupełnić:
  • data;
  • nazwa i cena towaru (EKP);
  • numer zamówienia (numer EKP);
  • data odbioru towaru (EKP);
  • imię i nazwisko;
  • adres;
  • numer konta.
 6. Wykonując prawo odstąpienia od Umowy nabycia EKP, wypełniony formularzy Nabywca powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 1 lub pocztą tradycyjną pod adres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 2 Regulaminu.
 7. Wydawca przesyła Nabywcy potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej. 
 8. Zwrot ceny EKP następuje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Oświadczenia przez Wydawcę. Zwrot ceny EKP dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Nabywcę w pierwotnej transakcji, chyba że Nabywca wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Nabywca nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.

§ 9. Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości dotyczących nabycia lub korzystania z Karty Podarunkowej, Nabywca lub Użytkownik może zgłosić reklamację.
 2. Reklamacje mogą być składane za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej, pod adresami wskazanym w § 1 ust. 3 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  • imię i nazwisko Nabywcy lub Użytkownika;
  • adres poczty elektronicznej lub adres poczty tradycyjnej;
  • szczegółowy opis dostrzeżonych nieprawidłowości oraz (w miarę możliwości) dokumenty potwierdzające ich wystąpienie;
  • żądanie reklamacji.
 4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia, Wydawca może zwrócić się do osoby składającej reklamację z prośbą o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
 5. Wydawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania w prawidłowej i kompletnej formie.
 6. Odpowiedź na reklamacje udzielana jest za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

§ 10. Pozasądowe rozwiazywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 10 dotyczą wyłącznie Nabywców i Użytkowników będących Konsumentami.
 2. Nabywca lub Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  • powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów i organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  • Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Nabywca lub Użytkownik może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Do przetwarzania danych osobowych Nabywców i Użytkowników nabywających i korzystających z Kart Podarunkowych w Sklepie internetowym stosuje się odpowiednio postanowienia Polityki prywatności Sklepu internetowego dotyczące Kupujących.
 2. Do przetwarzania danych osobowych Nabywców nabywających FKP
  w Sklepie stacjonarnym zastosowanie znajdują postanowienia klauzuli informacyjnej, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Kart Podarunkowych.

§ 12. Zmiana Regulaminu

 1. Wydawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  • zmiany przedmiotu działalności Wydawcy;
  • prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego;
  • decyzji Wydawcy o wprowadzeniu bardziej korzystnych dla Nabywców i Użytkowników warunków korzystania z Karty Podarunkowej. 
 2. Zmiana Regulaminu nie może prowadzić do wprowadzenie mniej korzystnych dla Nabywców i Użytkowników warunków korzystania z Karty Podarunkowej.
 3. O zmianie Regulaminu Wydawca informuje poprzez:
  • udostępnienie zmienionej wersji Regulaminu w Sklepie stacjonarnym,
  • opublikowanie zmienionej wersji Regulaminu w Sklepie internetowym oraz
  • przesłanie zmienionej wersji Regulaminu za pomocą poczty elektronicznej Nabywcom, którzy nabyli Kartę Podarunkową w Sklepie internetowym.
 4. Nabywca lub Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może do czasu wejścia zmian w życie złożyć sprzeciw. Złożenie sprzeciwu może nastąpić za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej, pod adresami wskazanym w § 1 ust. 3 Regulaminu.
 5. W przypadku złożenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, do Karty Podarunkowej posiadanej przez Nabywcę lub Użytkownika stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu sprzed dokonania zmiany. 

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 
 2. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 21.07.2023 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) uprzejmie informujemy, że: 

 1. Administratorem danych osobowych Nabywcy Karty Podarunkowej w Sklepie stacjonarnym (dalej: „Nabywca”) jest Natalia Rochacka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MINOU Cashmere Natalia Rochacka (adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Jana Sobieskiego 10 lok. 73, 02­-957 Warszawa), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadająca NIP: 5251010211, numer REGON: 010930263 (dalej: „Administrator”).
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Nabywca może kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: sklep@minou.pl
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe Nabywcy w celu:
  • zawarcia umowy nabycia Fizycznej Karty Podarunkowej w Sklepie stacjonarnym pomiędzy Nabywcą i Administratorem oraz jej wykonania — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy);
  • wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze z mocy przepisów RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego);
  • przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego).
 4. Podanie danych osobowych przez Nabywcę jest dobrowolne, lecz podanie danych takich jak imię i nazwisko jest niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem oraz jej wykonywania (niepodanie ww. informacji skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy). 
 5. Dane osobowe Nabywcy nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania) oraz nie będą przekazywane do Państwa trzeciego. 
 6. Odbiorcami danych osobowych Nabywcy będą: 
  • firma świadcząca na rzecz Administratora usługi księgowe;
  • kancelaria świadcząca na rzecz Administratora usługi prawne;
  • podmioty, którym Administrator ma prawny obowiązek przekazać dane.
 7. Dane osobowe Nabywcy będą przechowywane:
  • przez okres trwania umowy — w przypadku danych osobowych, które są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy;
  • przez okres wymagany przez prawo – w przypadku danych osobowych, które są przetwarzane w celu wykonania obowiązku prawnego.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Nabywcy, przysługują mu określone uprawnienia:
  • prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Nabywcy są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe;
  • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) Nabywca ma prawo zażądać ich sprostowania;
  • w pewnych sytuacjach Nabywca może zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy:
   1. dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
   2. Nabywca skutecznie cofnął zgodę na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej; 
   3. przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
   4. konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
  • prawo przeniesienia danych do innego administratora – dotyczy to jedynie tych danych Nabywcy, które przetwarzane są na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
  • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Nabywcy do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora; 
  • jeśli Nabywca uzna, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, może zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
  • Nabywca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO lub innych przepisów o ochronie danych osobowych.
Powiadom o dostępności