Kaszmir, który niesie ciepło i radość.

Regulamin

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego MINOU Cashmere działającego pod adresem internetowym www.minou.pl (dalej: „Sklep”).
 2. Właścicielem Sklepu jest Natalia Rochacka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MINOU Cashmere Natalia Rochacka­ (adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Jana Sobieskiego 10 lok. 73, 02­957 Warszawa), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP: 5251010211, numer REGON: 010930263 (dalej: „Sprzedawca”).
 3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:
  • poczty elektronicznej pod adresem: sklep@minou.pl;
  • poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Jana Sobieskiego 10 lok. 73, 02­957 Warszawa;
  • telefonu pod numerem: + 48 690 120 096.
 4. W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów odzieżowych (dalej: „Produkty”), które mogą być nabywane przez Kupujących korzystający ze Sklepu.
 5. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 6. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient obowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

§ 2.

Definicje

Pisane wielką literą określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Klient – Użytkownik lub Kupujący;
 2. Kodeks cywilny – termin zdefiniowany w § 1 ust. 5 Regulaminu;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Konto – panel tworzony w systemie informatycznym Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności nabywanie Produktów;
 5. Kupujący – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 6. Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę;
 7. Produkt – termin zdefiniowany w § 1 ust. 4 Regulaminu;
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 9. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 10. Regulamin – termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 11. Sprzedawca – termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
 12. Umowa – Umowa sprzedaży lub Umowa o świadczenie Usługi Konta;
 13. Umowa o świadczenie Usługi Konta – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest nieodpłatne utworzenie i utrzymywanie Konta przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika przez czas nieoznaczony;
 14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest sprzedaż Kupującemu wybranego przez niego Produktu dostępnego w Sklepie;
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną  – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 17. Użytkownik – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 18. Zamówienie – oświadczenie Kupującego skierowane do Sprzedawcy, które określa liczbę i rodzaj Produktów, które chce nabyć Kupujący.

§ 3.

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów z usług dostępnych w Sklepie, niezbędne jest łącznie:
  • połączenie z siecią Internet;
  • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies (zalecane przeglądarki: Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej, MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej);
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4.

Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

§ 5.

Utworzenie Konta

 1. Utworzenie Konta jest dobrowolne, co oznacza, że Kupujący może nabywać Produkty dostępne w Sklepie bez konieczności jego utworzenia.
 2. W celu utworzenia Konta, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:
  • wejść na stronę internetową Sklepu;
  • kliknąć w zakładkę „Logowanie/Rejestracja”, a następnie wybrać opcję „Zarejestruj się”;
  • w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane obowiązkowe:
   • adres poczty elektronicznej,
   • stworzone przez Użytkownika hasło do Konta;
  • zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności;
  • kliknąć opcję „Zarejestruj się”.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta niezwłocznie pod kliknięciu opcji „załóż konto”. Kliknięcie opcji „załóż konto” jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usługi Konta.
 4. Po utworzeniu Konta, Użytkownik może uzupełnić zapisane na nim dane obowiązkowe o następujące dane fakultatywne: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy i adres dostawy.
 5. Za pomocą Konta, Użytkownik może w szczególności przechowywać swoje dane oraz przeglądać złożone Zamówienia.
 6. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym. W tym celu powinien skierować do Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku otrzymania żądania usunięcia Konta, Sprzedawca dokonuje jego usunięcia nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania.
 7. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konto, jeżeli Użytkownik, pomimo uprzedniego skierowania do niego wezwania do zaprzestania naruszeń w terminie 3 dni roboczych, korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami albo dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
 8. Usunięcie Konta nie wpływa na wykonanie Umów sprzedaży zawartych przez Użytkownika przed usunięciem Konta.

§ 6.

Nabywanie Produktów

 1. Ceny Produktów dostępnych w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).
 2. Kupujący może nabywać Produkty zarówno po utworzeniu Konta, jak i bez jego tworzenia. W przypadku utworzenia Konta, Kupujący powinien zalogować się na nie przed rozpoczęciem zakupów.
 3. W celu nabycia Produktu, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  • wejść na stronę internetową Sklepu;
  • wejść w zakładkę wybranego produktu i kliknąć opcję „Dodaj do koszyka”;
  • wejść w zakładkę „Koszyk” i kliknąć opcję „Zamówienie”;
  • w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
   • imię,
   • nazwisko,
   • firmę (opcjonalnie),
   • adres rozliczeniowy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
   • numer telefonu,
   • adres poczty elektronicznej,
   • adres dostawy (jeżeli jest inny, niż adres rozliczeniowy),
   • sposób dostawy,
   • sposób płatności;
  • obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności;
  • opcjonalnie:
   • zaznaczyć opcję „stwórz konto” (w przypadku chęci utworzenia Konta);
   • zaznaczyć opcję „pakowanie na prezent” (w przypadku chęci otrzymania Produktu zapakowanego na prezent),
   • dodać uwagi dla Sprzedawcy,
   • zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych o informacje o nowościach, promocjach i wydarzeniach, przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej,
  • kliknąć opcję „Złóż zamówienie”, a następnie dokonać zapłaty za Produkt zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów dostarczenia Produktu:
  • przesyłka kurierska;
  • przesyłka pocztowa;
  • dostarczenie do wybranego paczkomatu InPost;
  • obiór osobisty pod adresem: ul. Poznańska 3 lok. 13, 00-678 Warszawa.
 5. Płatności za Produkt, Kupujący może dokonać:
  • przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  • przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności Przelewy24 albo systemu płatności PayPal;
  • gotówką przy odbiorze Produktu dostarczonego przez kuriera;
  • gotówką lub kartą płatniczą przy osobistym odbiorze Produktu.
 6. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczne z zawarciem z Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym.
 7. Do momentu wysyłki Produktu, Kupujący może zmienić lub anulować Zamówienie. W razie chęci zmiany lub anulowania Zamówienia, Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 8. Jeżeli złożone Zamówienie nie zostanie opłacone w ciągu 5 dni od dnia jego złożenia, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży i anulowania Zamówienia w terminie 5 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia. O odstąpieniu przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży i anulowaniu Zamówienia, Kupujący zostaje powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

§ 7.

Realizacja Zamówień

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu nabyty Produkt w stanie wolnym od wad.
 2. Sprzedawca prowadzi wysyłkę Produktów pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej.
 3. Koszty wysyłki Produktu pod adres znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ponosi Kupujący.
 4. Wysyłka Produktu następuje w ciągu 1-3 dni od dnia zaksięgowania płatności za Produkt na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. Produkt dostarczony Kupującemu powinien znajdować się w nienaruszonym stanie.
 6. Jeżeli Produkt dostarcza kurier, Kupujący powinien sprawdzić Produkt w jego obecności. Jeśli paczka z Produktem jest uszkodzona, Kupujący powinien spisać protokół uszkodzenia i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 8.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Postanowienia niniejszego § 8 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
 2. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie Produktu przez niego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem.
 3. Prawo odstąpienia od umowy Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie świadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Kupujący powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 3 lit. a Regulaminu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zawierać:
  • imię i nazwisko Kupującego;
  • adres do korespondencji;
  • wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  • numer Zamówienia;
  • datę odbioru Zamówienia.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Kupujący może złożyć także na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku, za pomocą poczty elektronicznej.
 7. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien odesłać Produkt Sprzedawcy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 8. Odesłanie Produktu powinno nastąpić pod adres:
  • „MINOU Cashmere Natalia Rochacka
   ul. Poznańska 3 lok. 13,
   00-678 Warszawa
 9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 10. Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Produktu lub dowodu jego odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.
 11. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 9.

Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli nabyty przez niego Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Realizacja uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi następuje zgodnie z przepisami art. 556 i n. Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Kupujący zgłaszając reklamację powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 3 lit. a Regulaminu:
  1. skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia reklamacyjnego, zawierającego:
   • nazwę i opis Produktu,
   • numer Zamówienia,
   • dane Kupującego (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu),
   • dokładny opis wad Produktu,
   • żądanie Kupującego (usunięcie wady Produktu/wymiana na Produkt wolny od wad/obniżenie ceny Produktu/odstąpienie od umowy sprzedaży Produktu),
   • dane do przelewu,
   • podpis;
  2. skan dowodu zakupu Produktu;

a następnie przesłać powyższe dokumenty w formie papierowej wraz z Produktem pod adres:

MINOU Cashmere Natalia Rochacka
ul. Poznańska 3 lok. 13,
00-678 Warszawa

 1. Oświadczenie o reklamacji produktu, Kupujący może złożyć także na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu
 2. Koszty odesłania Produktu ponosi Kupujący. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zwraca Kupującemu koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 14 dni od dnia otrzymania reklamacji oraz Produktu przez Sprzedawcę. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca wysyła Kupującego pocztą elektroniczną.
 5. Klient może złożyć reklamację także w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Sklepu lub któregokolwiek z jego elementów.
 6. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca wysyła Klientowi pocztą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

§ 10.

Własność intelektualna Sprzedawcy

Korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy (w szczególności z jego nazwy, znaku towarowego, zdjęć i opisów Produktów) bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§ 11.

Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://minou.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 12.

Pozasądowe rozwiazywanie sporów

 1. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 3. Klient będący Konsumentem może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 13.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca może dokonać zmian w Regulaminie w przypadku:
  • zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
  • dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  • prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do zmienionego brzmienia aktów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie Sklepu, co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. W tym samym terminie zmieniona wersja regulaminu zostanie przesłana pocztą elektroniczną Klientom, którzy utworzyli Konto (Użytkownikom).
 3. Do Umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 4. Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może poprzez usunięcie Konta wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną zgodnie z nowymi postanowieniami Regulaminu.
 5. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

Załącznik nr 1 – FORMULARZ ZWROTU I REKLAMACJI

Powiadom o dostępności